ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి చేరుకున్న బీజింగ్ ఒలింపిక్ జ్యోతి

 

 
     

           

Copyright 2007 Widelinks Inc